Στόχοι-οφέλη

Στο τέλος του προγράμματος κάθε συμμετέχων θα μπορεί να:

  • Χρησιμοποιεί τους όρους business analysis στην επικοινωνία του με τη διοίκηση και τους εμπλεκόμενους στα έργα.
  • Αναλύει τις ανάγκες της επιχείρησης και να διενεργεί ανάλυση οφέλους – κόστους (benefit – cost analysis).
  • Να προτείνει λύσεις στην επιχείρηση που την οδηγούν στην εκπλήρωση επιχειρηματικών στόχων
  • Να συλλέγει, να καταχωρεί, να αναλύει, να παρακολουθεί τις απαιτήσεις των εμπλεκομένων στα έργα που υλοποιεί η επιχείρηση και να μετατρέπει αυτές σε φυσικό αντικείμενο και παραδοτέα

Επιδεικνύει δεξιότητες επικοινωνίας, αναλυτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, διαπραγματεύσεων και να χρησιμοποιεί αντίστοιχα επαγγελματικά εργαλεία-τεχνικές management για τα παραπάνω.

 

———————————————————————————————————————————————————–

  • “PMI”, “PMP”,”PMI-PBA”  and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
  • “CBAP” is registered mark of the IIBA