Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών

Η Ανίχνευση και Ανάλυση των Εκπαιδευτικών Αναγκών (Training Needs Analysis) είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια πριν την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης κυρίως γιατί στοχεύει στις πραγματικές ανάγκες και βελτιώνει σημαντικά το δείκτη ROI (Return on Investment).

Στη μεθοδολογία TNA της Human Asset :

  1. Αναλύουμε την παρούσα κατάσταση του οργανισμού
  2. Αναλύουμε το προφίλ των εκπαιδευομένων, τις περιγραφές των Θέσεων Εργασίας καθώς και το Πλαίσιο Δεξιοτήτων (Competency Framework)
  3. Αναλύουμε τις ανάγκες των εκπαιδευομένων με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις (με συνεντεύξεις) και τη σχετική προηγούμενη εκπαίδευση που έχουν λάβει
  4. Αναλύουμε τα αποτελέσματα  του συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης (αν υπάρχουν)
  5. Διενεργούμε στοχευμένη Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών με βάση Ψυχομετρικά Τεστ (HR Mentor: Η μεθοδολογία του HR MENTOR βασίζεται στις αρχές των Competency‐Based HR Συστημάτων και χρησιμοποιεί ένα δυναμικό σύστημα καθορισμού των σημαντικότερων competencies με βάση τα διεθνή μοντέλα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας. Ταυτόχρονα παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα να ορίσει δυναμικά τη σημαντικότητα των competencies για την κάθε θέση με βάση συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες)
  • Job Mentor: είναι μια διαδραστική web based εφαρμογή που αξιοποιεί τα δεδομένα πάνω από χιλίων περιγραφών θέσεων εργασίας με ταυτόχρονη παράθεση και των αναμενόμενων δεξιοτήτων (competencies) με αναλυτική περιγραφή και βαρύτητες
  • Ψυχομετρικό ‘Έμπειρο Σύστημα’ που αξιολογεί τις δεξιότητες του εξεταζόμενου ως προς τη θέση εργασίας του, σε σχέση πάντα με τις νόρμες της χώρας, του φύλου και της ηλικίας

Report Mentor: Τα αποτελέσματα για κάθε εξεταζόμενο (Δεξιότητες, Ικανότητες, Προσωπικότητα κα) παρουσιάζονται σε αναλυτική πολυσέλιδη αναφορά είτε ατομικά, είτε και ομαδικά