Ποιοι είναι οι στόχοι ;

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να αποδείξουν τις ικανότητές του σε σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων που απαιτούνται για την απόκτηση της πιστοποίησης Project Management Professional (PMP®)
  • Να παρουσιάζουν τις διαδικασίες που περιλαμβάνει κάθε γνωστική περιοχή διαχείρισης έργου (Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communication, Risk, Procurement)
  • Παρουσιάζουν τις Τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις διεργασίες.
  • Να εκκινούν ένα έργο (Project Initiation)
  • Να αναλύουν και να σχεδιάζουν ένα έργο (Project Planning) σε κάθε γνωστική περιοχή (Scope, Time, Cost, Quality, HR, Communication, Risk, Procurement)
  • Να ελέγχουν την εξέλιξη ενός έργου, να εκτιμούν και να διαχειρίζονται τους πιθανούς αλλά και απρόβλεπτους κινδύνους (Risk Management)
  • Να ολοκληρώνουν ένα έργο (closure)

Τα οφέλη:

  • Θα αποκτήσετε πρακτική και εφαρμόσιμη γνώση για τη διαχείριση έργων και ότι απαιτείται για την απόκτηση της πιστοποίησης.
  • θα πάρετε εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις για τη Διαχείριση Έργου (workbook), σημειώσεις του εκπαιδευτή, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης.

 

______________________________________________________________________________________

PMP, PMI and PMBOK Guide are registered trademarks of Project Management Institute, Inc.