Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Έρευνες για την Ικανοποίηση και τις Απόψεις των εργαζομένων

Δίνοντας προσοχή και υλοποιώντας τις απόψεις των εργαζομένων, μπορεί κάποιες φορές να είναι η μόνη λύση στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.

Οι έρευνες για τις απόψεις ή την ικανοποίηση των εργαζομένων στοχεύουν στο να κατανοήσουν τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις ιδέες των εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς των επιχειρήσεων/οργανισμών και να διαπιστώσουν το επίπεδο ικανοποίησής τους.

Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις που εισήγαγαν τέτοιου είδους έρευνες έχουν δηλώσει και παραδεχθεί ότι, από τότε που άνοιξαν και εδραίωσαν αυτό το συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας με τους ανθρώπους τους, έχουν επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στους εξής τομείς:

 • Στρατηγική Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Συνολική απόδοση της επιχείρησης
 • Αφοσίωση και παραμονή των εργαζομένων
 • Δημιουργία κίνητρων και καλύτερα αποτελέσματα
 • Παραγωγικότητα
 • Ηθικό των εργαζομένων
 • Επικοινωνία

Πιστεύουμε ότι κάθε φωνή μετράει ανεξαρτήτως προέλευσης, θέσης και χρονικής παρουσίας στην επιχείρηση (αρχαιότητας). Συνεπώς, η μεθοδολογία μας στην εφαρμογή αυτών των ερευνών είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη εταιρειών ανεξαρτήτως κλάδου. Διεξάγουμε έρευνες για την ικανοποίηση και τις απόψεις των εργαζομένων χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μορφή των έντυπων ερωτηματολογίων το διαδίκτυο, ατομικές συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο ή/και ομαδικές συζητήσεις (Focus Groups). Η μέθοδος υλοποίησης αποφασίζεται και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε οργανισμού. Σε πολλές περιπτώσεις οι πελάτες μας αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια συνδυαστική προσέγγιση χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία μεθόδους υλοποίησης.

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων μας μπορεί να προσαρμόσει τη μέθοδο και το περιεχόμενο της έρευνας διασφαλίζοντας τη διερεύνηση όλων των απαιτούμενων πεδίων που κρίνονται σημαντικά κατά περίπτωση. Τα πεδία αυτά συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • Ηγεσία
 • Διεύθυνση
 • Επιτήρηση
 • Επιβράβευση και Ανταμοιβή
 • Επικοινωνία
 • Προνόμια
 • Εξέλιξη καριέρας
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
 • Ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
 • Ισότητα και Δικαιοσύνη
 • Ποιότητα
Εχεμύθεια

Όλα τα αρχεία, τα σχόλια και τα ερωτηματολόγια παραμένουν ανώνυμα για να εξασφαλιστεί η εχεμύθεια. Για τον ίδιο λόγο η παράδοση του έργου δεν περιλαμβάνει ερωτηματολόγια (σε έντυπη ή διαδικτυακή μορφή) ή αρχεία που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων ή των ομαδικών συναντήσεων (focus groups). Επίσης, στην τελική αναφορά δεν περιλαμβάνονται οποιαδήποτε μέρη από την ανάλυση δεδομένων από σχετικά μικρά δείγματα, γεγονός που θα μπορούσε να διακυβεύσει το επίπεδο εχεμύθειας.

Η παράδοση του έργου

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την ανάλυση δεδομένων ο πελάτης θα παραλάβει:

 • Ανάλυση των δεδομένων και κατανομή αποτελέσματος από τις ομάδες έρευνας
 • Συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στις ομάδες έρευνας (π.χ διευθύνσεις/τμήματα, δημογραφικά στοιχεία)
 • Τομείς κλειδιά που απαιτούν προσοχή
 • Προτεινόμενο σχέδιο δράσης
 • Ανεπεξέργαστα αποτελεσμάτα δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για επιπλέον ανάλυση (σύμφωνα με τις παροχές εχεμύθειας)