Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Διαγνωστικές Έρευνες

Οι Διαγνωστικές Έρευνες μοιάζουν πολύ με τις έρευνες για την ικανοποίηση και τις απόψεις των εργαζομένων καθώς υλοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Η κύρια διαφορά είναι πως οι διαγνωστικές έρευνες θεωρούνται κυρίως εξειδικευμένα (ad-hoc) έργα τα οποία διεξάγονται αφού ένας οργανισμός έχει ήδη εντοπίσει συγκεκριμένα προβλήματα ή προκλήσεις που επηρεάζουν όλο τον πληθυσμό ή μικρότερο δείγμα του προσωπικού του.

Ο κύριος σκοπός μιας διαγνωστικής έρευνας είναι να διερευνήσει περαιτέρω συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές που επηρεάζουν μέρη ή οποιοδήποτε μέρος του Μοντέλου Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management Model) ενός οργανισμού.

Μέσω Ερωτηματολογίων (σε έντυπη ή διαδικτυακή μορφή), Συνεντεύξεων ή Ομαδικών συναντήσεων (focus Groups) μπορούμε παρέχουμε την υπηρεσία αυτή και να συνεισφέρουν στην προσπάθεια του οργανισμού να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Εχεμύθεια

Όλα τα αρχεία, τα σχόλια και τα ερωτηματολόγια παραμένουν ανώνυμα για να εξασφαλιστεί η εχεμύθεια. Για τον ίδιο λόγο η τελική παράδοση δεν περιλαμβάνει ερωτηματολόγια (σε έντυπη ή διαδικτυακή μορφή) ή αρχεία που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων ή των ομαδικών συναντήσεων (focus groups). Εξίσου, στην τελική αναφορά δεν περιλαμβάνονται οποιαδήποτε στοιχεία ανάλυσης, όταν αυτά προκύπτουν από ένα σχετικά μικρό δείγμα, γεγονός που θα μπορούσε να διακυβεύσει το επίπεδο εχεμύθειας.

Παραδοτέα

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την ανάλυση δεδομένων ο πελάτης θα παραλάβει:

  • Ανάλυση δεδομένων και κατανομή αποτελέσματος από τις ομάδες έρευνας
  • Συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στις ομάδες έρευνας (π.χ. τοποθεσία/γραφείο, διευθύνσεις/τμήματα, δημογραφικά στοιχεία)
  • Σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
  • Προτεινόμενο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιλέον προσφέρουμε βοήθεια στην εφαρμογή σχεδίου δράσης.
  • Ανεπεξέργαστα αποτελέσματα δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για επιπλέον ανάλυση (σε συμφωνία με τις ρήτρες εχεμύθειας)