Διαχείριση της Απόδοσης και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού

Στις σημερινές συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων αποδοτικότητας των εταιριών λόγω των διεθνών συνθηκών ανταγωνισμού, των διεθνούς επιπέδου ευκαιριών αλλά και του έντονα μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, η διαχείριση της απόδοσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (Performance Management) αποτελεί την πιο περιζήτητη δεξιότητα των διευθυντικών στελεχών (Managers) και ταυτόχρονα εφόδιο επιβίωσης για τον οργανισμό.

Σε ποιούς απευθύνεται

Απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη, προϊσταμένους και επιβλέποντες σε κάθε είδους οργανισμό ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Ποιοί είναι οι στόχοι

Με τη λήξη του προγράμματος θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να :

  • ευθυγραμμίζουν τους στόχους τους σε σχέση με τους στόχους του οργανισμού (strategy alignment)
  • Διαχειρίζονται την αλλαγή και τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος Αντιλαμβάνονται το ρόλο και τις ευθύνες του ‘People & Performance’ Manager
  • Αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν με επιτυχία στην πράξη τη στοχοθέτηση με χρήση στόχων, δεικτών και εργαλείων παρακολούθησης της απόδοσης
  • Αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες (Comptencies) ως εργαλείο για τη βελτίωση μη μετρήσιμων χαρακτηριστικών της απόδοσης των εργαζομένων
  • Εφαρμόζουν τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης των ικανοτήτων διοίκησης με βάση τις αρχές του Situational Leadership
  • Διοικούν και να επικοινωνούν με βάση τους Τύπους Συμπεριφοράς (behavioral Styles – DISC)
  • Εφαρμόζουν αποτελεσματικά τεχνικές ανατροφοδότησης (Feedback) και Επίλυσης Συγκρούσεων (Conflict Management)