Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Μεθοδολογία Training & Development

Βήματα που ακολουθούμε στη Human Asset για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος:

  • Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών: με συγκεκριμένες έγκυρες τεχνικές (Competency Based Skills Gap Analysis) διαπιστώνονται οι πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης των στελεχών, ταξινομούνται και συνδέονται με εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Τα προγράμματά μας είναι είτε Aνοιχτά είτε Ενδοεπιχειρησιακά (για στελέχη μιας μόνο εταιρίας). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα tailor made σχεδιασμού ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εταιρίες και οργανισμούς.
  • Υλοποίηση: Οι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μας εφαρμόζουν σύγχρονες ομαδοσυνεργατικές τεχνικές και μέσα από πρακτική άσκηση, case studies και κατευθυνόμενη συζήτηση οδηγούν τους εκπαιδευόμενους σταδιακά από τη γνώση στη δεξιότητα και στην αποτελεσματικότητα.
  • Αξιολόγηση: Οι εκπαιδευόμενοι αυτοαξιολογούνται, εξετάζονται, αξιολογούν και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές σχεδιάζουν τη μελλοντική προσωπική τους ανάπτυξη (Personal Development Planning).
  • Πιστοποίηση : Στόχος μας είναι κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα να οδηγεί σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη διεθνώς από τους πιο έγκυρους φορείς.