Πρόγραμμα προετοιμασίας για την Πιστοποίηση MS Project

Το MS Project 2010 αποτελεί ένα πλήρες, πλέον, εργαλείο για την υποστήριξη και βοήθεια του Project Manager στην προσπάθεια του για αποτελεσματική διαχείριση έργου. Η έκδοση 2010 με τις νέες δυνατότητες της (σύγκριση ‘what if’ σεναρίων, σύμβουλο βελτιστοποίησης του σχεδίου, δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχουν πλήρεις πληροφορίες, βελτιωμένες αναφορές και δυνατότητες εξαγωγής δεδομένων, timeline του έργου κ.α) δίνει πλέον όλα όσα χρειάζεται μία ομάδα διαχείρισης έργου για μετρήσιμη και ποιοτική σχεδίαση και παρακολούθηση του έργου. Αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο, από τις μεγαλύτερες εταιρίες και οργανισμούς.

Το πρόγραμμα δεν διδάσκεται ως απλό λογισμικό αλλά ως συμπλήρωμα γνώσης και εμπειρίας στη διαχείριση έργων.

Την θεωρητική βάση του προγράμματος αποτελεί το πρότυπο του Project management institute (PMI)®.

Στόχοι

Ο συμμετέχων θα μπορεί να:

 • Διαμορφώνει και να προετοιμάζει κατάλληλα το αρχείο του έργου
 • Εισάγει τα δεδομένα που απαιτούνται με τη σωστή σειρά στο MS Project.
 • Διαμορφώνει όλα τα είδη ημερολογίων
 • Σχεδιάζει τα χρονοδιαγράμματα με τη χρήση της critical path method και να τα παρουσιάζει με διαγράμματα Gantt, δικτυωτά διαγράμματα και πίνακες
 • Παρακολουθεί και να ελέγχει με μετρήσιμους δείκτες ένα έργο.
 • Σχεδιάζει πίνακες εξόδων και προϋπολογισμό του έργου.
 • Βελτιστοποιεί το σχέδιο διαχείρισης έργου και γραμμών αναφοράς (baselines).
 • Εξάγει σε κάθε μορφή αναφορές του έργου
Θέματα που θα καλυφθούν
 • Την πρώτη μέρα θεωρητικά αντικείμενα για την εξοικείωση με όρους και εργαλεία διαχείρισης έργου.
 • Προετοιμασία του αρχείου (άνοιγμα, πρότυπα, ημερολόγια κλπ)
 • Καταχώρηση αναλυτικής δομής εργασιών (WBS), εργασιών και σχεδίαση δικτυωτών διαγραμμάτων.
 • Καταχώρηση των πόρων και ανάθεση έργου σε αυτούς
 • Χρονικός προγραμματισμός εργασιών
 • Λεπτομερής βελτίωση του αρχικού πλάνου, δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων και αποτύπωση του τελικού σχεδίου βάσης αναφοράς (baselines)
 • Παρακολούθηση της προόδου με χρήση μεθόδου Earned Value
 • Διαχείριση πολλαπλών έργων
 • Κοινή χρήση πόρων

Όλο το εργαστήρι ακολουθεί ένα απλό σενάριο έργου βήμα-βήμα για την βαθύτερη κατανόηση του MS Project.

 

* PMI, PMP, and PMBOK Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.