Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να διαμορφώσει τη σωστή και κοινή αντίληψη της διαχείρισης των έργων και με τη χρήση πρακτικών και διεθνώς αποδεκτών εργαλείων  (Project Manager’s Toolkit) και να βοηθήσει ουσιαστικά τους συμμετέχοντες να οργανώσουν την εργασία τους βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και αυτή της ομάδας τους.

Στόχοι του Προγράμματος

Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται το Project Management με βάση τα διεθνή Best Practices και διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (Project Management Institute)
 • Αναγνωρίζουν τις ανάγκες των εμπλεκομένων (Stakeholders) σε ένα έργο (Needs Analysis), όπως είναι η Διοίκηση, οι συνεργάτες ή οι πελάτες, να καταγράφουν και να περιγράφουν με σαφήνεια και πληρότητα το φυσικό αντικείμενο του έργου (Scope Management)
 • Σχεδιάζουν πρακτικά και ουσιαστικά την αναλυτική δομή του έργου (Work Breakdown Structure) για την εξασφάλιση της πληρότητας του
 • Αναλύουν το έργο σε εργασίες (Activities) και να εκτιμούν τη διάρκεια αλλά και τις απαιτήσεις κάθε εργασίας σε πόρους (estimate Activities Duration and Cost)
 • Σχεδιάζουν στοιχειώδη χρονοδιαγράμματα (Gantt charts and network diagrams) για την παρακολούθηση του έργου από πλευράς χρόνου
 • Εκτιμούν το κόστος του έργου και να σχεδιάζουν το διάγραμμα κόστους (S-Curve, Cost Baseline)
 • Εξασφαλίζουν τις διαδικασίες ποιότητας που θα εφαρμοσθούν στο έργο και να θέτουν δείκτες ποιότητας και απόδοσης του έργου (Quality Management)
 • Συντάσσουν πίνακες ανάθεσης καθηκόντων και να αναθέτουν έργο σε όσους θα εργαστούν σε αυτό (RAM/RACI diagrams)
 • Διερευνούν ανάγκες και να εφαρμόζουν τεχνικές παρακίνησης στο προσωπικό τους (Motivational Skills)
 • Διαπραγματεύονται με τους εμπλεκόμενους στο έργο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του (Fundamental Negotiation Skills)
 • Καταγράφουν και αναλύουν ποιοτικά τους βασικούς κινδύνους του έργου (Risk Management)