Οι στόχοι του προγράμματος

Με τη λήξη του προγράμματος θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να :

 • Αντιλαμβάνονται τη δυναμική του οράματος και των στόχων του οργανισμού και να καθορίζουν τον αντίστοιχο δικό τους ρόλο (strategy alignment) για την επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων
 • Διαχειρίζονται την αλλαγή και τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος (Change Management)
 • Αντιλαμβάνονται τη δύναμη της ορθής Στοχοθέτησης και το ρόλο των PIs & KPIs στη διαχείριση της απόδοσης
 • Διαχειρίζονται την απόδοση των εργαζομένων με Διοίκηση μέσω Στόχων (Management By Objectives, MBO) και θετική παρακίνηση
 • Δίνουν θετική ανατροφοδότηση (Feedback)
 • Αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας (από τη διοίκηση μέχρι το personal leadership των εργαζομένων) ακολουθώντας το μοντέλο του Situational Leadership
 • Αναγνωρίζουν τους τύπους συμπεριφοράς του εαυτού τους και των συνεργατών και να επικοινωνούν έξυπνα εφαρμόζοντας ψυχολογικά μοντέλα συμπεριφοράς (αυτοδιαγνωστικό τεστ DISC)
 • Επιδεικνύουν συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας
 • Επιδεικνύουν ικανότητες ενεργητικής ακρόασης
 • Επιδεικνύουν θετική στάση και συμπεριφορά
 • Εφαρμόζουν τη Solution Focus Approach: ουσιαστική αντιμετώπιση αντιρρήσεων και δύσκολων πελατών
 • Δημιουργούν, διαχειρίζονται και διοικούν ομάδες με στόχο την ουσιαστική συνεργασία και τη βελτίωση της απόδοσής τους
 • Διαπραγματεύονται με ευελιξία για τη μέγιστη απόδοση (Αυτοδιαγνωστικό Τεστ για το Στυλ Διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων)
 • Εφαρμόζουν στην πράξη όλα όσα διδάσκονται με βάση αναλυτικά case studies (τα οποία θα δημιουργηθούν με βάση πραγματικές και ρεαλιστικές καταστάσεις του οργανισμού)