Ποια είναι η μέθοδος κατάρτισης;

Το πρόγραμμα στο σύνολό του αποτελεί εργαστήριο (workshop) με πολλές πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής και μελέτες περιπτώσεων.

Περιλαμβάνει 2 μέρη: Το 1ο μέρος υλοποιείται στην αίθουσα με πρακτικό και εργαστηριακό τρόπο και συζητείται το περιεχόμενο όλων των γνωστικών περιοχών της πιστοποίησης. Το σύνολο των ερωτήσεων αποσκοπεί στην κατανόηση αλλά και τη σωστή προετοιμασία της εξέτασης. Το 2ο μέρος υλοποιείται εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Τα δύο μέρη συνδέονται μεταξύ τους με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και κατεύθυνση από τον εισηγητή ώστε σε καμία περίπτωση να μην νοιώσει ο υποψήφιος ότι έχει χαθεί λόγω του όγκου πληροφοριών που καλείται να διαχειριστεί και να κατανοήσει.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα / workshop 30 ωρών στα ελληνικά, αλλά με την ορολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τις προπαρασκευαστικές εξετάσεις στα Αγγλικά. Η υποστήριξη των συμμετεχόντων από τον εισηγητή είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας με αποστολή πλάνου μελέτης και προετοιμασίας ανά εβδομάδα, επίλυση αποριών και Online Preparation Mock Exams tests που βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-learning, Wiki.

Το σημείο που το πρόγραμμα υπερτερεί κάθε άλλου παρόμοιου προγράμματος είναι η συνεχής υποστήριξη και από απόσταση (e-Learning & Web 2.0 Tools) ώστε να μη δημιουργηθεί σε καμιά στιγμή η αίσθηση: «τι να κάνω τώρα;». Τέλος, η υποστήριξη περιλαμβάνει και την καθοδήγηση στη συμπλήρωση του application form για τη συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται:

• Βιβλίο προετοιμασίας στην Αγγλική γλώσσα επιλεγμένο ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της προετοιμασίας.
• Ατομικός φάκελος με σημειώσεις.
• Πίνακας με όλους τους χρήσιμους τύπους.
• Ασκήσεις και ερωτήσεις που θα συζητηθούν στην αίθουσα.
• Κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει πλήθος ερωτήσεων και ασκήσεων.