Ποιοι είναι οι στόχοι

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να παρουσιάζουν τις διεργασίες Διαχείρισης των Ρίσκων και τις γνωστικές περιοχές διεργασιών που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός και ένας Διοικητής Έργου, για να πετύχει τους στόχους του.
  • Να παρουσιάζουν τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες.
  • Να αποδείξουν τις ικανότητές τους στον σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων που απαιτούνται για την απόκτηση της πιστοποίησης Risk Management Professional (PMI-RMP).