Ανάλυση Ενοτήτων Προγράμματος

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

 • Γνωριμία (ομαδικές δραστηριότητες)
 • Παρουσίαση διαδικασιών εκπαίδευσης και αξιολόγησης/ πιστοποίησης
 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση, διασάφηση εννοιών

Εισαγωγή στη Βασική Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης και οι τελευταίες εξελίξεις στη μάθηση

 • Neuroscience, Neurodidactics, Νοοτροπία Ανάπτυξης (Carol Dweck) και Brain Based Learning στην υπηρεσία του e-Learning
 • Τι είναι εξ’ αποστάσεως μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση (ασύγχρονη, σύγχρονη και κοινωνική), τι είναι μεικτή μάθηση
 • Παραδείγματα και καλές πρακτικές
 • Μεθοδολογία ADDIE: Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη υλικού, Υλοποίηση, Αξιολόγηση

Καθορισμός εκπαιδευτικού σεναρίου

Την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης, σε συμφωνία με τον εκπαιδευτή, θα συμφωνηθεί με κάθε συμμετέχοντα ένα εκπαιδευτικό σενάριο που να είναι σχετικό με την επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία του και θα καταγραφεί. Με βάση αυτό το σενάριο πραγματοποιούνται οι εργασίες και η μικροδιδασκαλία.

Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών στο e-Learning

 • Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και προσαρμογή στις απαιτήσεις
 • Τεχνικές Συλλογής Πληροφοριών μέσω τεχνολογίας
 • Εκπαιδευτικοί στόχοι:
  • Πώς συνδέονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Πώς συντάσσονται (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς)
  • Πώς συνδέονται με την αξιολόγηση (Performance Criteria)

Βασικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Instructional Design)

 • Αρχές και δυνατότητες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μάθηση (Technology Enhanced Learning)
 • Πώς σχεδιάζουμε για τη Μεικτή Μάθηση (Blended Learning)
 • Το Σχέδιο Μαθήματος και η χρησιμότητά του

Εργαστήριο : δημιουργία πλάνου εκπαίδευσης από κάθε συμμετέχοντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή

Πρακτική Εξοικείωση με τη Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση (web conference / webinars) 

 • Οι δυνατότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης
 • Το web conference με το ρόλο του εκπαιδευόμενου
 • Το web conference με το ρόλο του εκπαιδευτή

Εργαστήριο: εξοικείωση με τα εργαλεία της πλατφόρμας και εφαρμογή των βασικότερων εργαλείων δημιουργίας πόρων στα εκπαιδευτικά σενάρια, ατομικά ή ομαδικά.

Πρακτική Εξοικείωση με την Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση

 • Η λογική και ο τρόπος χρήσης της ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης
 • Βασικές λειτουργίες όλων των πλατφορμών e-learning
 • Βασικά εργαλεία δημιουργίας πόρων (resources)
 • Βασικά εργαλεία δημιουργίας Δραστηριοτήτων

Εργαστήριο: εξοικείωση με τα εργαλεία της πλατφόρμας και εφαρμογή των βασικότερων εργαλείων δημιουργίας πόρων στα εκπαιδευτικά σενάρια, ατομικά ή ομαδικά.

Επιλογή κατάλληλων Τεχνικών Εκπαίδευσης για τη Μεικτή Μάθηση

 • Βασικές Τεχνικές εκπαίδευσης
 • Προηγμένες Τεχνικές Εκπαίδευσης
 • Τεχνικές Εκπαίδευσης κατάλληλες για e-learning
  • Βιντεοπαρουσιάσεις (Βίντεο εκπαιδευτή & Παρουσίαση με Αφήγηση/Narration)
  • Microlearning
  • Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom)
  • Screen Recording για εκπαίδευση τεχνικών αντικειμένων
  • Συνδυασμό των τεχνικών
 • Συνδυασμός Τεχνικών Εκπαίδευσης για απόκτηση γνώσεων, απόκτηση δεξιοτήτων και αλλαγή στάσεων / συμπεριφοράς

Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού μεικτής μάθησης με τη χρήση Storyboards

 • Εκπαιδευτικό υλικό στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση
  • Απλό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης
  • Εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή των μαθησιακών αντικειμένων (SCORM)
   • Δημιουργία σεναρίου (storyboard)
   • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός υλικού
   • Δειγματικό εργαλείο για τη  δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (Rapid e-Learning)

 • Δειγματικά εργαλεία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
  • Zoom Recording
  • Camtasia Techsmith

Παρουσίαση άλλων Authoring Tools (Storyline, Vyond)

 Εργαστήριο : εξοικείωση με εργαλεία δημιουργίας / προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στην ασύγχρονη και σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση

 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 • Γλώσσα Σώματος του εκπαιδευτή και επικοινωνία στην παραδοσιακή αλλά και τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση
 • Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από απόσταση

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

 • Επίπεδα Αξιολόγησης και τεχνικές
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων κατάρτισης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
 • Δημιουργία Τεστ Γνώσεων e-quizzes (Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής, Ανοιχτού τύπου κα)

Εργαστήριο : εξοικείωση με εργαλεία δημιουργίας υλικού αξιολόγησης

 Πώς μαθαίνουμε; Είναι σεμινάριο ή πρακτική εφαρμογή;

Το πρόγραμμα είναι εργαστήριο (Workshop). Η φιλοσοφία μας είναι ‘μαθαίνω πράττοντας και όχι ακούγοντας’.  Κάθε συμμετέχων:

 • Επιλέγει με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή ένα ατομικό εκπαιδευτικό σενάριο (Training Scenario)
 • Εφαρμόζει την πράξη όλες τις τεχνικές που διδάσκεται, χρησιμοποιώντας πληθώρα εργαλείων στην πλατφόρμα ασύγχρονου e-learning που του διατίθεται για εκπαιδευτική χρήση κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
 • Χρησιμοποιεί στην πράξη πλατφόρμα σύγχρονου e-learning (Web Conferencing / Webinars) για εξάσκηση
 • Χρησιμοποιεί στην πράξη εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού e-learning (authoring tools)
 • Προετοιμάζει στην πράξη ένα δειγματικό μάθημα Blended Learning και το παρουσιάζει στην ομάδα

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ημερομηνίες νέων προγραμμάτων, κόστος και διαδικασία εγγραφής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@humanasset.com