Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • Αναγνωρίζουν τις τεχνολογίες μάθησης και να αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του Ασύγχρονου & Σύγχρονου e-learning, καθώς και της Μικτής Μάθησης (Blended Learning)
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές της Νευροεπιστήμης (Neurosience), της ΝευροΔιδακτικής (NeuroDidactics) και του Brain Based Training στο e-Learning/Blended Learning
 • Διενεργούν πρακτικά και ουσιαστικά την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών στο e-Learning, εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
 • Θέτουν τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς στόχους (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς) και να προσαρμόζουν ανάλογα τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (e-learning, Blended Learning)
 • Χρησιμοποιούν με άνεση τις πλατφόρμες Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης (Synchronous e-learning) για τη διενέργεια Webinars ή/και Web conferencing)
 • Χρησιμοποιούν με άνεση τις πλατφόρμες Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης (Asynchronous e-Learning)
 • Σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή τεχνικών εκπαίδευσης ή και με συνδυασμούς ανάλογα με τη μέθοδο (e-learning, Blended Learning)
  • Βιντεοπαρουσιάσεις (Βίντεο εκπαιδευτή & Παρουσίαση με Αφήγηση/Narration)
  • Microlearning
  • Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom)
  • Screen Recording για εκπαίδευση τεχνικών αντικειμένων
  • Συνδυασμό των τεχνικών
 • Σχεδιάζουν (Instructional Design) και να δημιουργούν με διακριτούς βαθμούς δυσκολίας, βασικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους αυτο-αξιολόγησης, αξιολόγησης των εκπαιδευομένων μέσω e-quizzes, αλλά και αξιολόγησης του αποτελέσματος της εκπαίδευσης
 • Ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στη μάθηση, όπως το Social Learning και το Gamification

Για περισσότερες πληροφορίες, ημερομηνίες νέων προγραμμάτων, κόστος και διαδικασία εγγραφής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@humanasset.com