Πώς μαθαίνουμε; Είναι σεμινάριο ή πρακτική εφαρμογή;

Είναι εργαστήριο (Workshop). Η φιλοσοφία μας είναι ‘μαθαίνω πράττοντας και όχι ακούγοντας’.

Η προσέγγιση που ακολουθείται έχει την εξής λογική:

  • Ο κάθε συμμετέχων επιλέγει με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή ένα ατομικό εκπαιδευτικό σενάριο (Training Scenario) σχετικό με θέματα που θα κληθεί να υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της Μικροδιδασκαλίας
  • Στη συνέχεια συζητείται ο κύκλος ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αναλύονται τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ανάλυση Αναγκών, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση), όπως τα αντιμετωπίζει ο ενδοεταιρικός εκπαιδευτής
  • Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτών εφαρμόζει υποδειγματικά στην πράξη όσα διδάσκει, ώστε οι συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται βιωματικά τις τεχνικές εκπαίδευσης (ομαδικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, μικρο-διδασκαλία κα)
  • Στη συνέχεια ο κάθε συμμετέχων παρακινείται να εφαρμόσει άμεσα στο δικό του σενάριο όσα μαθαίνει, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα
  • Μέσα από μια σειρά από αυτοδιαγνωστικά εργαλεία (ερωτηματολόγια), με την τεχνική της μικροδιδασκαλίας (micro-teaching), με βιντεοσκόπηση, αλλά και με την εξατομικευμένη καθοδήγηση του εκπαιδευτή, ο κάθε εκπαιδευόμενος εστιάζει στα σημεία Προσωπικής Ανάπτυξης και θέτει στόχους διαρκούς αυτοβελτίωσης
  • Τέλος, σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Human Asset με επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό Υλικό

Η Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος θα είναι η Ελληνική. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό στην Ελληνική Γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αναλυτικό και υψηλής ποιότητας και αποτελείται από:
Εγχειρίδιο με τη βασική θεωρία και τις τεχνικές της εκπαίδευσης (100 σελίδες, 6 ενότητες):

1.Εισαγωγή στην Εκπαίδευση
2.Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
3.Σχεδιασμός της Εκπαίδευσης
4.Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού
5.Υλοποίηση της Εκπαίδευσης
6.Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης
-Ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης
-Αναλυτικά Υποδείγματα και Φόρμες για άμεση χρήση στην πράξη

 

Επιπλέον πληροφορίες στο μενού στο πλάι ή πατήστε: