Το Πρόγραμμα Σπουδών: Train The Trainers – Ανάλυση και Σύντομη Παρουσίαση των ενοτήτων

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
• Γνωριμία (ομαδικές δραστηριότητες)
• Παρουσίαση διαδικασιών εκπαίδευσης και αξιολόγησης/ πιστοποίησης
• Εισαγωγή στην εκπαίδευση, διασάφηση εννοιών

Εισαγωγή στη Βασική Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης και οι τελευταίες εξελίξεις στη μάθηση
• Neuroscience, Neurodidactics, Νοοτροπία Ανάπτυξης (Carol Dweck) και Brain Based Learning στην υπηρεσία της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας
• Μεθοδολογία ADDIE: Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη υλικού, Υλοποίηση, Αξιολόγηση

Καθορισμός εκπαιδευτικού σεναρίου
Την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης, σε συμφωνία με τον εκπαιδευτή, θα συμφωνηθεί με κάθε συμμετέχοντα ένα εκπαιδευτικό σενάριο που να είναι σχετικό με την επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία του και θα καταγραφεί. Με βάση αυτό το σενάριο πραγματοποιούνται οι εργασίες και η μικροδιδασκαλία.

Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών
• Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και προσαρμογή στις απαιτήσεις
• Τεχνικές Συλλογής Πληροφοριών
• Εκπαιδευτικοί στόχοι
• Πώς συνδέονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες
• Πώς συντάσσονται (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς)
• Πώς συνδέονται με την αξιολόγηση (Performance Criteria)

Βασικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Instructional Design)
• Το Σχέδιο Μαθήματος και η χρησιμότητά του
• Πρακτική άσκηση εργασίας στο εκπαιδευτικό σενάριο

Επιλογή κατάλληλων Τεχνικών Εκπαίδευσης
• Τεχνικές εκπαίδευσης:
o Εισήγηση
o Επίδειξη
o Πρακτική άσκηση
o Καταιγισμός ιδεών
o Συζήτηση
• Προηγμένες Τεχνικές Εκπαίδευσης
o Ομαδικές Ασκήσεις
o Μελέτη Περίπτωσης
o Παιχνίδι Ρόλων (Role play)
o Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom)
o Reflection (Ανάκλαση/Αναστοχασμός)
• Συνδυασμός Τεχνικών Εκπαίδευσης για απόκτηση γνώσεων, απόκτηση δεξιοτήτων και αλλαγή στάσεων / συμπεριφοράς

Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής κατά την διάρκεια του προγράμματος
• Τεχνικές συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού για τις τεχνικές κατάρτισης (παρουσιάσεις, σενάρια για Role Play κα)
• Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
• Βιβλίο εργασιών(Workbook)

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Γλώσσα Σώματος του εκπαιδευτή και επικοινωνία
• Υλοποίηση με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών, μέσων και υλικών κατάρτισης
• Διαχείριση δύσκολων εκπαιδευομένων (αδιαφορία, αμφισβήτηση, ανομοιογενή επίπεδα γνώσεων / δεξιοτήτων, διακοπές κα)

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων
• Επίπεδα Αξιολόγησης και τεχνικές
• Δημιουργία Τεστ Γνώσεων (Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής, Ανοιχτού τύπου κα)

Σύντομη Μικροδιδασκαλία και βιντεοσκόπηση
• Δειγματική υλοποίηση εκπαιδευτικής τεχνικής
• Βιντεοσκόπηση
• Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Personal Development Plan των εκπαιδευομένων και χρονοδιάγραμμα επόμενων ενεργειών

Κλείσιμο – Συμπεράσματα

 

Επιπλέον πληροφορίες στο μενού στο πλάι ή πατήστε: