Ποιοι είναι οι στόχοι

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να εκκινήσουν αποτελεσματικά ένα έργο .
  • Να συγκροτήσουν μια αποτελεσματική ομάδα έργου και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα ενδιαφερόμενα μέρη (Stakeholders).
  • Να διαμορφώσουν το Project Handbook και το Project Work Plan κατά την σχεδίαση του έργου.
  • Να διαμορφώνουν και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα ενός έργου αλλά και τα προβλεπόμενα Logs και Checklists μέσα από κατάλληλες τεχνικές και  εργαλεία.
  • Να αποδείξουν τις ικανότητές τους στην εκτέλεση και παρακολούθηση ενός έργου.
  • Να διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης ενός έργου.