Εκπαιδευτικοί Στόχοι του προγράμματος:

Με τη λήξη του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει και να εξηγεί τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης
 • Καθορίζει με ακρίβεια το ρόλο του στην εκπαίδευση
 • Διερευνά και να αναλύει τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ομάδας εκπαιδευομένων
 • Χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών ώστε να θέτει κατάλληλους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους
 • Σχεδιάζει το συνολικό Πλάνο Εκπαίδευσης αλλά και αναλυτικά Σχέδια Μαθήματος
  • Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο εκπαίδευσης
  • Σχεδιάζει ή να τροποποιεί το Αναλυτικό Σχέδιο Μαθήματος
  • Επιλέγει τις κατάλληλες κάθε φορά ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων
  • Δημιουργεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό
 • Υλοποιεί αποτελεσματικές εκπαιδεύσεις
  • Εδραιώνει την αξιοπιστία του εκπαιδευτή
  • Εφαρμόζει δεξιότητες αποτελεσματικών παρουσιάσεων
  • Επικοινωνεί αποτελεσματικά
  • Παρακινεί τους εκπαιδευόμενους αξιοποιώντας τις αρχές του gamification
  • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά την τάξη / ομάδα
  • Θέτει κανόνες και να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις με επιτυχία
  • Διαχειρίζεται άριστα το εκπαιδευτικό περιβάλλον και να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα μέσα και υλικά
  • Χρησιμοποιεί στην πράξη εργαλεία Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
  • Οργανώνει την εκπαιδευτική δράση
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα